Administracion de fincas blog

Una forma distinta de administrar

El NO al impuesto al Sol

img_20180620_121323La UE prohíbe el ‘impuesto al sol’ y acuerda que el 32% de energía sea renovable en 2030.

Fin del impuesto al sol hasta 2026
Un acuerdo que abre un nuevo panorama en la instalación de paneles solares en viviendas
Ahora se podrá acceder al auto-consumo y al derecho de almacenar o vender energía renovable.
Un modelo de consumo que ya existe en otros países , amplia el empleo, hace que se compre menos energía no renovable y que se reduzca el gasto de energía para los usuarios.
En concreto, la UE ha prohibido a los Estados miembros la aplicación del conocido como Impuesto Al Sol ( un canon que, en países como España, se cobra a los productores por consumir la energía que ellos mismos generan). Esto, al menos hasta 2026, a partir de esa fecha cada Estado podrá decidir en base a una serie de criterios que garanticen la sostenibilidad del sistema eléctrico.
Además, se les reconoce a los pequeños productores, el derecho de recibir algún tipo de compensación económica por la electricidad que vierten a la red general y que las compañías venden a otros consumidores. Además de la meta del 32% y la cláusula de revisión al alza, la nueva directiva de renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red.
El 32% de toda la energía que consuma Europa en 2030 deberá ser de origen renovable. Es el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo, la Comisión y los 28 Estados miembros, después de las prolongadas negociaciones .

Sin Comentarios »

El problema de la crema de la palla de l´arròs a l´Albufera

rice-and-corn-587593_960_720

Per què Acció Ecologista-Agró s’oposa a la crema generalitzada de la palla de l’arròs al Parc Natural de l’Albufera de València?

I. Perquè suposa una emissió innecessària de gasos d’efecte hivernacle.

II. Perquè suposa una agressió a la salut pública de les poblacions pròximes.

III. Perquè la crema podria constituir un incompliment de la condicionalitat de la PACi de les condicions a complir per a cobrar les ajudes agroambientals que contempla el PDR.

IV. Perquè hi ha suficients alternatives viables.

I. Perquè suposa una emissió innecessària de gasos d’efecte hivernacle

Segons un estudi del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) , la crema de la palla de l’arròs al Parc Natural de l’Albufera de València podria suposar l’emissió de 2.074.250,47 kg de CO2 equivalent.

II. Perquè suposa una agressió a la salut pública de les poblacions pròximes

La Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, establix entre els principis generals d’acció en salut pública (Article 3) el principi de precaució, descrit en els termes següents: “L’existència d’indicis fundats d’una possible afectació greu de la salut de la població, encara que hi haguera incertesa científica sobre el caràcter del risc, determinarà la cessació, prohibició o limitació de l’activitat sobre la qual concórrega”.

Un informe del Servei de Lluita contra el Canvi Climàtic i Protecció de l’Atmosfera de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural amb data 2 de gener de 2017, reflectix que els nivells horaris registrats durant determinats dies del mes d’octubre de 2016 per a partícules PM2.5 en algunes de les estacions analitzades -en l’entorn de l’Albufera- van aconseguir valors per damunt de 70 µgr/m3 (fins a 84 µgr/m3 en un cas), mentre que també en una de les estacions (Alzira) alguns dies d’octubre es va arribar a superar el límit diari establert per l’OMS (25 µgr/m3), arribant a una mitjana diària de 46 µgr/m3.

L’exposició a PM2.5 és molt preocupant des del punt de vista de la salut humana, ja que al ser partícules de xicotet diàmetre la seua capacitat de penetració en les vies respiratòries és molt elevada. La conclusió és clara: cal aplicar la Llei General de Salut Pública i impedir la crema.

III. Perquè la crema podria constituir un incompliment de la condicionalitat de la PAC i de les condicions a complir per a cobrar les ajudes agroambientals que contempla el PDR

En la versió del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per al període 2007-2013 s’incloïa la mesura “Cultiu sostenible de l’arròs en zones humides”. Els compromisos agroambientals d’obligatori compliment per a cobrar 468,44 euros per hectàrea eren:

- Portar un quadern d’explotació (42 €/ha).

-Triturar la palla de l’arròs i incorporar-la al sòl o bé retirar-la del terreny (89.82 €/ha).

- Manteniment i conservació dels elements de retenció d’aigua, xicotets dics i comportes (120 €/ha): OPCIÓ 1: Mantindre inundats els camps 3 mesos i mig a l’hivern i birbar mecànicament (216,62 €/ha). OPCIÓ 2: Mantindre el rostoll i la palla d’arròs en el camp fins a l’1 de febrer i birbar mecànicament (216,62 €/ha)”.

TOTAL: 468,44 euros per hectàrea.

El PDR vigent (2014-2020) establix, entre altres compromisos, els següents:

A la zona baixa es mantindran les superfícies inundades després de la collita, fins al 15 de gener de l’any següent. Per a evitar l’aparició d’aigües anòxiques durant la inundació els agricultors hauran de realitzar alguna de les següents pràctiques:

- Retirada de la palla de l’arròs abans de la inundació post-collita.

- Eixugat de la palla de l’arròs durant quinze dies immediatament després de la collita i abans de la inundació post-collita.

- Soterrat de la palla de l’arròs immediatament després de la collita i abans de la inundació post-collita.

- Recirculació de l’aigua de la inundació post-collita fins al 15 de novembre.

-Mesures excepcionals d’eliminació de la palla de l’arròs amb prèvia autorització mediambiental.

Esta última frase és la que va donar peu a la Resolució de 30 de setembre de 2016, del secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, sobre l’autorització per a la crema de la palla d’arròs en l’entorn de la llacuna de l’Albufera de València.

D’altra banda cal tindre en compte l’Orde 7/2016 de 18 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la Norma 20 diu: “No podran cremar-se rostolls en el territori de la Comunitat Valenciana excepte per raons fitosanitàries, a excepció dels rostolls i restes de collita d’arròs, dacsa i melca cultivats en regadiu i en sòls saturats de matèria orgànica, com és el cas de les marjals.”

Més endavant l’Orde indica que “en el cas de cultius situats en espais subjectes a alguna figura legal de protecció ambiental, l’autorització de crema excepcional estarà supeditada a informe favorable de l’autoritat ambiental competent en la zona protegida, qui a més a més assenyalarà les condicions concretes en què haurà de realitzar-se la crema, sense perjuí de l’obligació de complir les normes generals en matèria de prevenció d’incendis.”

Així doncs, per a seguir amb les mesures excepcionals, que els agricultors arrossers de l’Albufera pretenen convertir en habituals, caldrà atendre a les raons fitosanitàries i a si es tracta de sòls saturats de matèria orgànica.

 

ON ESTÀ EL PROBLEMA?

Tornant a l’inici d’este epígraf, ens interessa destacar que, si com a conseqüència d’una denúncia o d’una inspecció dels serveis responsables de la Unió Europea, arribaren a la conclusió que la crema ha suposat un incompliment dels condicionants de la PAC (Política Agrícola Comú), les sancions podrien suposar un important pèrdua econòmica. En definitiva, estam absolutament en contra del finançament de la crema amb diners públics i, entenem, que és il·legalment.

IV. Perquè hi ha suficients alternatives viables

En relació a la frase anterior des de la Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró entenem de molt difícil justificació acudir, per tercera temporada consecutiva, a l’excepcionalitat sense haver intentat implantar les mesures contemplades en el PDR:

- Retirada de la palla de l’arròs abans de la inundació post-collita (3).

- Eixugat de la palla de l’arròs durant quinze dies immediatament després de la collita i abans de la inundació post-collita.

- Soterrat de la palla de l’arròs immediatament després de la collita i abans de la inundació post-collita.

- Recirculació de l’aigua de la inundació post-collita.

 

 

Noticia de : http://www.accioecologista-agro.org/spip.php?article5941

Sin Comentarios »

La Banca Ética en España

money-1604921_960_720La banca ética, también conocida como banca social o banca alternativa, es un conjunto de entidades financieras cuyos productos no están condicionados exclusivamente al criterio del máximo beneficio y la especulación. Invierten en economía real y, en algunos casos, hasta tienen estructura interna fundamentada en la participación cooperativa

Por economía real se entiende toda aquella actividad económica no especulativa y fuera de los mercados secundarios. Es decir, que los proyectos financiados con el crédito de la banca ética deberán generar directamente bienes o servicios. Esto también excluye la concesión de créditos para el consumo personal. El impacto positivo, ya sea social o medioambiental, significa restringir las actividades financiables a las que cubran servicios necesarios y abandonados por la banca tradicional debido a su baja rentabilidad. Esto se logra desterrando una serie de proyectos (armamento, prostitución, extensos monocultivos intensivos, tabaco…) y priorizando otros (comercio justo, atención a colectivos en riesgo de exclusión.  Algunas de las entidades que podemos encontrar en España, que trabajen de forma eficiente y socialmente justa, son:

Triodos Bank

 • Únicamente invierte en proyectos sociales, culturales, medioambientales, de turismo sostenible, agricultura ecológica o energías renovables, casi siempre a nivel local. Sus criterios son sobre todo positivos, aunque dispone de algunos criterios de exclusión, como los no armamentísticos.
 • Analiza el fin del préstamo y a la organización que los solicita y realiza un seguimiento anual de los proyectos. Si no cumplieran, algo que sólo ocurre en contadas ocasiones, valora suprimir la financiación.
 • Transparencia en la gestión: todos los préstamos se publican en la web, bajo el epígrafe “a quién financiamos”, respetando algunos datos confidenciales. Pretende ofrecer productos sencillos y transparentes.

Sus depósitos y cuentas son siempre éticos, puesto que debe respetar criterios sociales y medioambientales, y opcionalmente solidarios. Así, el cliente elige voluntariamente ceder un porcentaje de sus intereses (0%, 25%, 50%, 75% o 100%) a una ONG de sus elección dentro de un listado de 25.

Fiare banca ética

La particularidad de Fiare Banca ética es que además de disponer de criterios éticos, tiene una estructura cooperativista y el 50% de las decisiones las decide el personal contratado, frente a otro 50% que toma el personal cooperativista, a través de comités elegidos por la asamblea de la cooperativa entre expertos que tienen que ser socios de Fiare. Por eso se autodenomina “el banco en manos de la ciudadanía”.

Global Alliance

Los 25 bancos éticos más destacados del mundo están agrupados en esta red internacional.

Triodos Bank y la matriz de Fiare Banca ética pertenecen a esta red que promueve una renovación del sistema financiero desde un enfoque sostenible.

Implantación por Comunidades Autónomas

 

Nombre Oficina virtual Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y la Mancha Castilla y León Cataluña Ceuta y Melilla Extremadura Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra País Vasco Valencia
Asociación para la Financiación Solidaria No No No No Sí  No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Asociación por un Interés Solidario No No Sí  No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Banca Ética de Badajoz No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No
Coop57 Sí  Sí  Sí  No No No No No No Sí  No No No No Sí  No No No No Sí  No No Sí  No No No No No No No No
Economía Solidaria Riojana No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No
Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza No No Sí  No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
GAP No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No
FIARE No No Sí  Sí  No No Sí  Sí  Sí  No No Sí  Sí  No No Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
IDEAS No No Sí  No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
La Alcancía No No Sí  No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Oikocredit No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No Sí  No No No No Sí  No No
REAS Navarra No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No
Red Anagos Préstamos Solidarios No No No No No No No No No No Sí  Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Triodos Bank Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No No Sí  Sí  No No No No Sí  No No Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Proyecto CAES No No Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Sin Comentarios »

Casas Pasivas. Construcciones modo Passivhaus ¿qué son?

Concepto

foliage-1438856_960_720Passivhaus (del alemán casa pasiva, y en inglés passive house standard) es un estándar para la construcción de viviendas originado a partir de una conversación (en mayo de 1988) entre los profesores Bo Adamson de la Lund Universidad de Suecia, y Wolfgang Feist, del Institut für Wohnen und Umwelt (Instituto de Vivienda y Medio Ambiente.

Se basa en levantar construcciones que cuenten con gran aislamiento térmico, un riguroso control de infiltraciones, y una máxima calidad del aire interior, además de aprovechar la energía del sol para una mejor climatización, reduciendo el consumo energético del orden del 70% (sobre las construcciones convencionales) y respetar, con ello,  el medio ambiente. Fue desarrollado a partir de numerosas investigaciones, con el financiamiento del estado Alemán.

Ventajas del edificio Passivhaus en clima mediterráneo

La casa Passivhaus tiene un consumo muy bajo de energía para calefacción y refrigeración. Comparado con la normativa vigente actual en Alemania, gasta aprox. un 80% menos de energía para su acondicionamiento térmico. Passivhaus España, como que España tiene un clima menos severo, se podría llegar a una mejora del 60% respecto al consumo estándar de un edificio nuevo, y se conseguiría la mejor clasificación energética posible: clase A.

Según la definición del proyecto de investigación europeo “Passive-on”, la casa Passivhaus en el clima mediterráneo tiene que cumplir las siguientes condiciones:

 

 • Demanda máxima de energía útil para calefacción, 15 kWh/m2año.
 • Demanda máxima de energía útil para refrigeración, 15 kWh/m2año.
 • La envolvente exterior del edificio no debe tener una estanqueidad mayor que 0,6 volúmenes/h (medida con una presión de 50 Pascales).
 • Consumo máximo de energía primaria para calefacción

Diseñados para ahorrar


Los edificios Passivhaus consiguen reducir en un 75% las necesidades de calefacción y refrigeración. La poca energía suplementaria que requieren se puede cubrir con facilidad a partir de energías renovables, convirtiéndose en una construcción con un coste energético muy bajo para el propietario y el planeta.

Este estándar no supone el uso de un tipo de producto, material o estilo arquitectónico específicos sino la optimización de los recursos existentes a través de técnicas pasivas, como por ejemplo un buen factor de forma, que reduzca la superficie en contacto con el exterior para disminuir las necesidades de climatización, una orientación correcta de las ventanas para aprovechar el calor del sol cuando están cerradas y la ventilación natural al abrirlas, o poner protecciones solares que impidan un sobrecalentamiento en verano, etc.

Ejemplos en Valencia

Entre las primeras promociones construidas, bajo el sistema Passivhaus en el caso de Valencia se trata del Edificio Adagio, un proyecto de viviendas en la nueva zona del sur de la ciudad, junto al nuevo Gran Parque de Malilla, una promoción de 42 pisos de protección oficial, de gran calidad, dotados de amplios espacios, terrazas, zona comunitaria con piscina y solárium cuya entrega de llaves está prevista para el tercer trimestredel 2019.

Sin Comentarios »

Atención Comunidades, nuevo Reglamento de Protección de Datos.

data-protection-regulation-3413077_1920

Llegado el 25 de Mayo de 2018, es de obligado cumplimiento, que las COMUNIDADES DE PROPIETARIOS se adecuen al Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.

La COMUNIDAD es la RESPONSABLE de cumplir con este Imperativo Legal, aunque si es gestionada por un Administrador, será éste quien asuma la gestión , como ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, de contratar con un organismo competente que adecue los datos a la nueva Ley.

Es muy importante, que el Responsable de los Datos,  LA COMUNIDAD, se asegure que su Administrador, está adecuando los datos, al nuevo reglamento.

 

En consecuencia, los procedimientos, modelos o formularios diseñados de conformidad con la LOPD deberán ser revisados y adaptados por los Responsables de Tratamientos con anterioridad a la fecha de plena aplicación del RGPD, incorporando los nuevos requisitos de acuerdo con las directrices que se proporcionan.

A partir de ahora, el RGPD añade requisitos adicionales en cuanto a la necesidad de informar a las personas interesadas , e incorporando, en líneas generales, los siguientes detalles:

 Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, en su caso,

 La base jurídica o legitimación para el tratamiento,

 El plazo o los criterios de conservación de la información,

 La existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles,

 La previsión de transferencias a Terceros Países

 El derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control Y además, en el caso de que los datos no se obtengan del propio interesado:

 

Si necesita de cualquier duda o aclaración, no dude en preguntarnos.

Espais per Conviure Cooperativa Valenciana

www.espaisperconviure.es

Tel 602691517

Sin Comentarios »

Organos de Gobierno en las Juntas de Vecinos


img_20180522_145013

Órganos de gobierno
Según lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal, para la constitución de una comunidad de propietarios es necesario un mínimo de tres personas:

Presidente
Es nombrado mediante elección de los propietarios o, en su defecto, mediante turno rotatorio o sorteo. Para nombrar a un propietario como presidente es necesario conseguir en primera convocatoria el voto de la mayoría. Si esto no ocurre se debe contar con la aprobación de la mayoría de los asistentes en segunda convocatoria, siempre que ésta represente más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes.

La aceptación del nombramiento del Presidente es obligatorio y la vigencia del cargo es de un año. La persona nombrada en el cargo podrá renunciar ante el Juez de Primera Instancia alegando falta de formación o de aptitud física. Un ejemplo en el que sería lícito renunciar al cargo se da cuando sale elegido como Presidente un vecino de avanzada edad.

Secretario y/o Administrador
Estos cargos podrán aunarse en una misma persona o desempeñarse por dos diferentes. Cualquier propietario puede ser nombrado en este cargo, aunque también podrá desempeñarse por corporaciones u otras personas jurídicas. Algunas comunidades contratan a empresas especializadas la figura del Administrador de Fincas para asegurarse de la correcta gestión de las comunidades.

Vicepresidente
La existencia de esta figura como órgano de gobierno no es obligatoria. En caso de existir la figura del Vicepresidente en la junta de propietarios, su nombramiento se llevará a cabo del mismo modo que el establecido para el Presidente. Entre las obligaciones del Vicepresidente está la de sustituir al Presidente en caso de ausencia.

Tipo de juntas de propietarios
Según el artículo 16.1 de la Ley de Propiedad Horizontal “La Junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas y en las demás ocasiones que lo considere conveniente el presidente o lo pidan la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación”.

En el primer apartado de esta misma Ley se diferencian dos tipos de juntas según el contenido, legitimación y plazos de convocatoria de cada una de ellas:

Junta de Propietarios Ordinaria
Según el artículo 16.2 de la Ley de propiedad Horizontal, este tipo de junta de propietarios se debe convocar con seis días de antelación por el Presidente de la comunidad de vecinos. Se debe celebrar, al menos, una vez al año.                              Juntas Extraordinarias, para abordar cualquier otra cuestión necesaria para la gestion de la comunidad.

Sin Comentarios »

La Nueva Ley de Turismo y los apartamentos turísticos


img_20180513_211522Las Cortes Valencianas pactaron ayer las enmiendas a la nueva Ley de Turismo. En la ciudad de Valencia, la entrada en vigor de la ley implicará que los nuevos pisos turísticos quedarán limitados prácticamente solo a los bajos y las primeras plantas. De esta forma, solo se aceptarán como apartamentos turísticos aquellos pisos en los que el consistorio dé una “posición favorable” y que, según el Plan General de Ordenación Urbana, deberán estar en la planta baja o en el primer piso.
En este sentido, solo entre el 30 y 35% de los apartamentos turísticos que hay en València entrarían dentro de los parámetros de la enmienda, aunque en cuanto al carácter retroactivo de la enmienda, será la abogacía quien deberá pronunciarse, por ello esta cuestión aún no está clara.
La enmienda servirá para que cada Ayuntamiento de la Comunitat determine la regulación de los apartamentos turísticos en sus municipios.

Sin Comentarios »

Covivienda o Cohousing. Cooperativas de Viviendas

cohousing-inclusive-5Es un tipo de comunidad cohesionada por su forma de entender la relación entre vida privada y vida común. Está formada por viviendas privadas y una dotación importante de servicios comunes. Está planeada y gestionada por sus residentes, según el modelo que ellos mismos deciden, lo que les permite definir el proyecto según sus necesidades específicas reales. Para conseguir un coste moderado las viviendas, aún contando normalmente con equipamiento completo, suelen reducir su superficie habitual para dedicarla a los espacios comunes.Hay distintas formas de plantear la propiedad. La más común es la cooperativa con cesión de uso, en la que la cooperativa es la propietaria y las personas tienen derecho de uso indefinido. Es un derecho que se puede transmitir por herencia y se puede vender a través de la cooperativa. Esto facilita la posibilidad de cambio de un cohousing a otro en función de las necesidades vitales en cada época de la  vida.

Orígenes de la covivienda

La teoría moderna de la covivienda se originó en Dinamarca en los años 1960 entre grupos de familias que estaban insatisfechas con las viviendas existentes y con formas de comunidades que sentían no cumplir con sus necesidades. El concepto fue introducido en los Estados Unidos por los arquitecots norteamericanos Kathryn McCamant y Charles Durrett, que visitaron varias comunidades de covivienda y escribieron un libro al respecto, Cohousing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves. Existen muchas comunidades de covivienda en Dinamarca y otros países nórdicos europeos. Existen cerca de 84 comunidades operando en los Estado Unidos con otras 100 en etapa de planeación o construcción. En Canadá, existen 7 comunidades operando y aproximadamente 15 en proceso de planeación o construción.

Forma de propiedad

Las comunidades de covivienda típicamente tienen una de las tres formas legales existentes de propiedad: propiedad privada con áreas comunes en propiedad de la asociación de residentes; condominio, y cooperativas de vivienda. La propiedad de condominio es la más común porque se ajusta a los modelos de las instituciones financieras y de registro público de propiedad para estructuras de vivienda con múltiples propietarios. Las instituciones financieras otorgan créditos más fácilmente en esquemas de propiedad privada o condominial que en copropiedad.

La covivienda difiere de los desarrollos de condominios tradicionales o subdivisiones condominiales en que el desarrollo está diseñado por, o con considerable aportación de sus futuros residentes. El proceso de diseño invariablemente enfatiza conscientemente las relaciones sociales entre los residentes. Las instalaciones comunitarias están basadas en las necesidades reales de los residentes, más que en las ideas del desarrollador pensando en hacer atractiva su venta. La especulación inmobiliaria en las coviviendas es típicamente muy baja, y usualmente existe listas de espera de

Sin Comentarios »

40 formas de ahorrar agua en casa

aixeta

 

Utiliza el agua de forma eficiente y práctica:

En la cocina y lavandería

 1. Usa tu lavavajillas o la lavadora sólo cuando estén llenos. Puedes ahorrar hasta mil galones al mes.
 2. Enjabona todos los trastes y, hasta después, enjuágalos todos juntos.
 3. El agua del grifo es potable pero, para no perder una sola gota, no llenes tu vaso directamente del grifo, mejor llena una jarra de agua.
 4. Lava las frutas y verduras en un recipiente con agua en vez de dejar correr el agua del grifo.
 5. Recolecta el agua que usas para lavar frutas y verduras y reutilízala para regar tus plantas.
 6. Designa un vaso para tomar agua durante todo el día o rellena una botella de agua. Esto reducirá el numero de vasos a lavar cada día.
 7. No dejes correr el agua para descongelar comida. Descongela dejando la comida en el refrigerador.
 8. Ajusta el nivel del agua en la lavadora al tamaño de la carga de ropa.
 9. Asegúrate de que funcione bien el sistema de agua caliente en tu cocina y lavandería para no tener que dejar correr el agua por un tiempo.
 10. No tienes que lavar tu ropa siempre con agua caliente. Si lavas tu ropa oscura con agua fría puedes ahorrar agua y mantener el color de tu ropa
 11. No dejes correr el agua mientras enjuagas tu ropa. Mejor llena una cubeta de agua y deposita allí las prendas.
 12. Antes de comprar una lavadora nueva, compara la cantidad de agua que ahorrarás con cada modelo. Recuerda que, si eliges bien, también ahorrarás energía.

En el baño

 1.  Si tu regadera es capaz de llenar hasta un galón en menos de 20 segundos, reemplázala por un modelo más eficiente. Puedes ahorrar hasta 750 galones de agua al mes.
 2. Si acortas un minuto o dos el tiempo que tomas para bañarte, ahorrarás hasta 150 galones de agua al mes.
 3. Siempre le han dicho que cierre el grifo del agua al lavarse los dientes pero ¿sabía que puede ahorrar hasta 25 galones de agua si lo hace?
 4. Baña a tus hijos pequeños al mismo tiempo.
 5. En caso de que necesites dejar el grifo o la regadera abiertos para tener agua caliente, coloca un recipiente o una cubeta para juntarla y después reutilizarla en el inodoro o para regar plantas.
 6. En vez de tirar pañuelos de papel en el inodoro, arrójalos al bote de basura.
 7. Cierra la regadera mientras lavas tu cabello para ahorrar hasta 150 galones de agua al mes.
 8. Cierra el grifo del lavabo mientras te estés afeitando y ahorrarás hasta 300 galones de agua al mes.
 9. Para ahorrar tiempo y dinero puedes lavar tu cara y tus dientes mientras te estés bañando.

En el jardín

 1. Riega tu jardín por la mañana o al atardecer, pues las temperaturas más frescas evitan la evaporación del agua.
 2. Instala nuevos inodoros con modelos más eficientes.
 3. Usa escoba en vez de la manguera para limpiar tu banqueta y cochera.
 4. Si el agua escurre demasiado después de regar el pasto, riega tu jardín en periodos más cortos para una mejor absorción.
 5. Usa rociadores de agua para áreas grandes de pasto. Utiliza pequeños parches para evitar fugas en estos rociadores.
 6. Si cuentas con un control de irrigación del agua, instala un sensor de lluvia para que el sistema no se active cuando esté lloviendo.
 7. Reduce la cantidad de pasto en tu jardín plantando arbustos u otro tipo de árboles de follaje.
 8. No riegues tu jardín en días en que haya viento, ya que la mayor parte del agua se dispersará o evaporará.
 9. Riega tus plantas de manera que el agua llegue más profundo, aunque las riegues menos frecuentemente. De esta manera crecerán más las raíces y resistirán más tiempo.
 10. Agrupa las plantas que tengan las mismas necesidades de cantidad de agua para evitar regar de más o de menos otras.
 11. Dispón de una capa de material orgánico en la superficie de la tierra de tus plantas para minimizar el crecimiento de hierba que crezca para competir por agua.
 12. Las fuentes de sistema de “cascada” gastan menos agua que cualquier otro tipo.
 13. Aprende a desactivar tu sistema de riego automático para casos en que no esté funcionando, en que encuentres una fuga o en que llueva de forma inesperada.
 14. Marca el nivel del agua de tu piscina y, después de 24 horas, revisa la marca para ver si tienes una fuga importante.
 15. Si no puedes regar tu jardín con frecuencia, examina la tierra. Con una pequeña pala para jardín excava un poco y, si la tierra está seca a seis centímetros de la superficie, es tiempo de regar.
 16. Asegúrese de que sus piscinas o fuentes cuenten con un sistema de bombas que hagan circular el agua.
 17. Si es posible, lava tu vehículo sobre el pasto, de esta manera estarás regándolo al mismo tiempo.
 18. Utiliza irrigadores de agua que dejen salir el agua en grandes gotas, pues las gotas más pequeñas suelen evaporarse antes de llegar al suelo.
 19. Baña a tus mascotas en el jardín cuando necesite ser regado.

No olvides monitorear el consumo de agua en tus recibos de pago para identificar cualquier consumo alto. Recuerda que esta es la mejor manera de descubrir fugas.

 

 

 

 

Sin Comentarios »

Plan RENHATA

renhata-home-es

RENHATA COCINAS, BAÑOS Y ACCESIBILIDAD

Plan Renhata para la reforma de cocinas y baños y para adaptar la vivienda a personas con diversidad funcional.

Objeto de las ayudas:

Subvenciones de la GVA a los propietarios o inquilinos para la reforma de su vivienda habitual, para actuaciones sobre los elementos privativos de la misma y dirigidas a la adecuada conservación y mejora de los recintos de cocina y baños, y a la mejora de la accesibilidad en toda la vivienda.

Beneficiarios:

Propietario/a, usufructuario/a o arrendatario/a de la vivienda

Condiciones de la vivienda:

 • Debe ser residencia habitual de su propietario/a, inquilino/a o usufructuario/a.
 • Vivienda anterior a 1998, salvo en caso de personas con diversidad funcional con un grado de discapacidad mayor al 50%.

Condiciones de la reforma:

 • Las obras deberán estar finalizadas antes de efectuar la solicitud de la ayuda.
 • La fecha de finalización de las obras deberá estar entre el 15 de marzo de 2017 y el 10 de julio de 2018.
 • Las obras deben haberse iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2017.
 • La actuación contará con las licencias necesarias y requeridas por las administraciones correspondientes.

Criterios de adjudicación de las ayudas:

Mediante concurrencia competitiva. Se valorará la calidad constructiva catastral de la vivienda y el grado de discapacidad del ocupante de la vivienda.

Tramitación y plazos:

 • La tramitación será telemática a través de la página web de la GVA y la realizará un técnico colaborador.
 • PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA: hasta el 10 de julio de 2018.

Técnico colaborador:

Relación técnicos colaboradores inscritos

 • El solicitante podrá seleccionar al técnico que desee, siempre que esté adherido o se adhiera a la convocatoria.
 • Serán profesionales con la capacidad técnica suficiente para realizar la actividad de supervisar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con la normativa vigente de obligado cumplimiento en materia de vivienda. Dichos técnicos tendrán que estar colegiados en su colegio profesional correspondiente.
 • Una vez publicada la orden, los técnicos interesados podrán adherirse a la convocatoria, mediante el trámite telemático que se dispondrá a tal efecto en la web oficial de la GVA. Alta técnico colaborador
 • No está prevista la necesidad de ningún tipo de formación obligatoria específica para los técnicos colaboradores para la tramitación de estas ayudas, ni la adhesión a otras plataformas, que no sea el trámite GVA presentado en el punto anterior.

Normativa:

Descargas:

Enlaces de interés:

Teléfonos de información GVA:

 

 

 

Sin Comentarios »