Administracion de fincas blog

Una forma distinta de administrar

El problema de la crema de la palla de l´arròs a l´Albufera

rice-and-corn-587593_960_720

Per què Acció Ecologista-Agró s’oposa a la crema generalitzada de la palla de l’arròs al Parc Natural de l’Albufera de València?

I. Perquè suposa una emissió innecessària de gasos d’efecte hivernacle.

II. Perquè suposa una agressió a la salut pública de les poblacions pròximes.

III. Perquè la crema podria constituir un incompliment de la condicionalitat de la PACi de les condicions a complir per a cobrar les ajudes agroambientals que contempla el PDR.

IV. Perquè hi ha suficients alternatives viables.

I. Perquè suposa una emissió innecessària de gasos d’efecte hivernacle

Segons un estudi del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) , la crema de la palla de l’arròs al Parc Natural de l’Albufera de València podria suposar l’emissió de 2.074.250,47 kg de CO2 equivalent.

II. Perquè suposa una agressió a la salut pública de les poblacions pròximes

La Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, establix entre els principis generals d’acció en salut pública (Article 3) el principi de precaució, descrit en els termes següents: “L’existència d’indicis fundats d’una possible afectació greu de la salut de la població, encara que hi haguera incertesa científica sobre el caràcter del risc, determinarà la cessació, prohibició o limitació de l’activitat sobre la qual concórrega”.

Un informe del Servei de Lluita contra el Canvi Climàtic i Protecció de l’Atmosfera de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural amb data 2 de gener de 2017, reflectix que els nivells horaris registrats durant determinats dies del mes d’octubre de 2016 per a partícules PM2.5 en algunes de les estacions analitzades -en l’entorn de l’Albufera- van aconseguir valors per damunt de 70 µgr/m3 (fins a 84 µgr/m3 en un cas), mentre que també en una de les estacions (Alzira) alguns dies d’octubre es va arribar a superar el límit diari establert per l’OMS (25 µgr/m3), arribant a una mitjana diària de 46 µgr/m3.

L’exposició a PM2.5 és molt preocupant des del punt de vista de la salut humana, ja que al ser partícules de xicotet diàmetre la seua capacitat de penetració en les vies respiratòries és molt elevada. La conclusió és clara: cal aplicar la Llei General de Salut Pública i impedir la crema.

III. Perquè la crema podria constituir un incompliment de la condicionalitat de la PAC i de les condicions a complir per a cobrar les ajudes agroambientals que contempla el PDR

En la versió del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per al període 2007-2013 s’incloïa la mesura “Cultiu sostenible de l’arròs en zones humides”. Els compromisos agroambientals d’obligatori compliment per a cobrar 468,44 euros per hectàrea eren:

- Portar un quadern d’explotació (42 €/ha).

-Triturar la palla de l’arròs i incorporar-la al sòl o bé retirar-la del terreny (89.82 €/ha).

- Manteniment i conservació dels elements de retenció d’aigua, xicotets dics i comportes (120 €/ha): OPCIÓ 1: Mantindre inundats els camps 3 mesos i mig a l’hivern i birbar mecànicament (216,62 €/ha). OPCIÓ 2: Mantindre el rostoll i la palla d’arròs en el camp fins a l’1 de febrer i birbar mecànicament (216,62 €/ha)”.

TOTAL: 468,44 euros per hectàrea.

El PDR vigent (2014-2020) establix, entre altres compromisos, els següents:

A la zona baixa es mantindran les superfícies inundades després de la collita, fins al 15 de gener de l’any següent. Per a evitar l’aparició d’aigües anòxiques durant la inundació els agricultors hauran de realitzar alguna de les següents pràctiques:

- Retirada de la palla de l’arròs abans de la inundació post-collita.

- Eixugat de la palla de l’arròs durant quinze dies immediatament després de la collita i abans de la inundació post-collita.

- Soterrat de la palla de l’arròs immediatament després de la collita i abans de la inundació post-collita.

- Recirculació de l’aigua de la inundació post-collita fins al 15 de novembre.

-Mesures excepcionals d’eliminació de la palla de l’arròs amb prèvia autorització mediambiental.

Esta última frase és la que va donar peu a la Resolució de 30 de setembre de 2016, del secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, sobre l’autorització per a la crema de la palla d’arròs en l’entorn de la llacuna de l’Albufera de València.

D’altra banda cal tindre en compte l’Orde 7/2016 de 18 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la Norma 20 diu: “No podran cremar-se rostolls en el territori de la Comunitat Valenciana excepte per raons fitosanitàries, a excepció dels rostolls i restes de collita d’arròs, dacsa i melca cultivats en regadiu i en sòls saturats de matèria orgànica, com és el cas de les marjals.”

Més endavant l’Orde indica que “en el cas de cultius situats en espais subjectes a alguna figura legal de protecció ambiental, l’autorització de crema excepcional estarà supeditada a informe favorable de l’autoritat ambiental competent en la zona protegida, qui a més a més assenyalarà les condicions concretes en què haurà de realitzar-se la crema, sense perjuí de l’obligació de complir les normes generals en matèria de prevenció d’incendis.”

Així doncs, per a seguir amb les mesures excepcionals, que els agricultors arrossers de l’Albufera pretenen convertir en habituals, caldrà atendre a les raons fitosanitàries i a si es tracta de sòls saturats de matèria orgànica.

 

ON ESTÀ EL PROBLEMA?

Tornant a l’inici d’este epígraf, ens interessa destacar que, si com a conseqüència d’una denúncia o d’una inspecció dels serveis responsables de la Unió Europea, arribaren a la conclusió que la crema ha suposat un incompliment dels condicionants de la PAC (Política Agrícola Comú), les sancions podrien suposar un important pèrdua econòmica. En definitiva, estam absolutament en contra del finançament de la crema amb diners públics i, entenem, que és il·legalment.

IV. Perquè hi ha suficients alternatives viables

En relació a la frase anterior des de la Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró entenem de molt difícil justificació acudir, per tercera temporada consecutiva, a l’excepcionalitat sense haver intentat implantar les mesures contemplades en el PDR:

- Retirada de la palla de l’arròs abans de la inundació post-collita (3).

- Eixugat de la palla de l’arròs durant quinze dies immediatament després de la collita i abans de la inundació post-collita.

- Soterrat de la palla de l’arròs immediatament després de la collita i abans de la inundació post-collita.

- Recirculació de l’aigua de la inundació post-collita.

 

 

Noticia de : http://www.accioecologista-agro.org/spip.php?article5941

Sin Comentarios »

La Banca Ética en España

money-1604921_960_720La banca ética, también conocida como banca social o banca alternativa, es un conjunto de entidades financieras cuyos productos no están condicionados exclusivamente al criterio del máximo beneficio y la especulación. Invierten en economía real y, en algunos casos, hasta tienen estructura interna fundamentada en la participación cooperativa

Por economía real se entiende toda aquella actividad económica no especulativa y fuera de los mercados secundarios. Es decir, que los proyectos financiados con el crédito de la banca ética deberán generar directamente bienes o servicios. Esto también excluye la concesión de créditos para el consumo personal. El impacto positivo, ya sea social o medioambiental, significa restringir las actividades financiables a las que cubran servicios necesarios y abandonados por la banca tradicional debido a su baja rentabilidad. Esto se logra desterrando una serie de proyectos (armamento, prostitución, extensos monocultivos intensivos, tabaco…) y priorizando otros (comercio justo, atención a colectivos en riesgo de exclusión.  Algunas de las entidades que podemos encontrar en España, que trabajen de forma eficiente y socialmente justa, son:

Triodos Bank

  • Únicamente invierte en proyectos sociales, culturales, medioambientales, de turismo sostenible, agricultura ecológica o energías renovables, casi siempre a nivel local. Sus criterios son sobre todo positivos, aunque dispone de algunos criterios de exclusión, como los no armamentísticos.
  • Analiza el fin del préstamo y a la organización que los solicita y realiza un seguimiento anual de los proyectos. Si no cumplieran, algo que sólo ocurre en contadas ocasiones, valora suprimir la financiación.
  • Transparencia en la gestión: todos los préstamos se publican en la web, bajo el epígrafe “a quién financiamos”, respetando algunos datos confidenciales. Pretende ofrecer productos sencillos y transparentes.

Sus depósitos y cuentas son siempre éticos, puesto que debe respetar criterios sociales y medioambientales, y opcionalmente solidarios. Así, el cliente elige voluntariamente ceder un porcentaje de sus intereses (0%, 25%, 50%, 75% o 100%) a una ONG de sus elección dentro de un listado de 25.

Fiare banca ética

La particularidad de Fiare Banca ética es que además de disponer de criterios éticos, tiene una estructura cooperativista y el 50% de las decisiones las decide el personal contratado, frente a otro 50% que toma el personal cooperativista, a través de comités elegidos por la asamblea de la cooperativa entre expertos que tienen que ser socios de Fiare. Por eso se autodenomina “el banco en manos de la ciudadanía”.

Global Alliance

Los 25 bancos éticos más destacados del mundo están agrupados en esta red internacional.

Triodos Bank y la matriz de Fiare Banca ética pertenecen a esta red que promueve una renovación del sistema financiero desde un enfoque sostenible.

Implantación por Comunidades Autónomas

 

Nombre Oficina virtual Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y la Mancha Castilla y León Cataluña Ceuta y Melilla Extremadura Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra País Vasco Valencia
Asociación para la Financiación Solidaria No No No No Sí  No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Asociación por un Interés Solidario No No Sí  No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Banca Ética de Badajoz No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No
Coop57 Sí  Sí  Sí  No No No No No No Sí  No No No No Sí  No No No No Sí  No No Sí  No No No No No No No No
Economía Solidaria Riojana No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No
Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza No No Sí  No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
GAP No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No
FIARE No No Sí  Sí  No No Sí  Sí  Sí  No No Sí  Sí  No No Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
IDEAS No No Sí  No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
La Alcancía No No Sí  No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Oikocredit No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No Sí  No No No No Sí  No No
REAS Navarra No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No Sí  No No No No
Red Anagos Préstamos Solidarios No No No No No No No No No No Sí  Sí  No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Triodos Bank Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No No Sí  Sí  No No No No Sí  No No Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Proyecto CAES No No Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Sin Comentarios »

Atención Comunidades, nuevo Reglamento de Protección de Datos.

data-protection-regulation-3413077_1920

Llegado el 25 de Mayo de 2018, es de obligado cumplimiento, que las COMUNIDADES DE PROPIETARIOS se adecuen al Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.

La COMUNIDAD es la RESPONSABLE de cumplir con este Imperativo Legal, aunque si es gestionada por un Administrador, será éste quien asuma la gestión , como ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, de contratar con un organismo competente que adecue los datos a la nueva Ley.

Es muy importante, que el Responsable de los Datos,  LA COMUNIDAD, se asegure que su Administrador, está adecuando los datos, al nuevo reglamento.

 

En consecuencia, los procedimientos, modelos o formularios diseñados de conformidad con la LOPD deberán ser revisados y adaptados por los Responsables de Tratamientos con anterioridad a la fecha de plena aplicación del RGPD, incorporando los nuevos requisitos de acuerdo con las directrices que se proporcionan.

A partir de ahora, el RGPD añade requisitos adicionales en cuanto a la necesidad de informar a las personas interesadas , e incorporando, en líneas generales, los siguientes detalles:

 Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, en su caso,

 La base jurídica o legitimación para el tratamiento,

 El plazo o los criterios de conservación de la información,

 La existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles,

 La previsión de transferencias a Terceros Países

 El derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control Y además, en el caso de que los datos no se obtengan del propio interesado:

 

Si necesita de cualquier duda o aclaración, no dude en preguntarnos.

Espais per Conviure Cooperativa Valenciana

www.espaisperconviure.es

Tel 602691517

Sin Comentarios »

Etiquetas Medioambientales en los Vehiculos

TODO sobre las etiquetas medioambientales para motos y ciclomotores

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha clasificado el parque de motocicletas y ciclomotores en función de su potencial contaminante, como hizo meses atrás con el resto de vehículos.

Esta clasificación queda plasmada a través de un distintivo que los conductores de estos vehículos podrán recoger desde este martes en oficinas de Correos.

En concreto, se han catalogado los ciclomotores de dos ruedas o de tres ruedas, cuadriciclos ligeros, motocicletas de dos ruedas y motocicletas con sidecar.

En total hay registradas 5,3 millones de este tipo de vehículos en España.

Esta iniciativa forma parte de las medidas del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan Aire) encomendada a la DGT, que propone la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten, de hecho, las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal fuente de emisión en las grandes ciudades.

Esta clasificación, como la anteriormente realizada a turismos, tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz en políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente.

 Distintivos cero, eco, b y c

Hay cuatro niveles de catalogación: Cero, Eco, B ó C. La etiqueta Cero (Azul) se concede a los vehículos clasificados en el Registro como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

El distintivo Eco corresponde a turismos y comerciales ligeros, así como vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro como vehículos híbridos enchufables con autonomía menor de 40 kilómetros, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GLP), entre otras características.

 

La etiqueta C (Verde) es para aquellos turismos y comerciales ligeros de gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI; vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, con nivel de emisiones de EURO 6/VI, indistintamente del tipo de combustible; y vehículos ligeros (categoría L), clasificados en el Registro con nivel de emisiones Euro III/3 o Euro IV/4.

Por último, aquellos turismos y comerciales ligeros, clasificados como vehículos de gasolina EURO 3/III o diésel EURO 4/IV o 5/V; los de más de 8 plazas y transporte de mercancías con nivel de emisiones Euro IV/4 o V/5, indistintamente del tipo de combustible; y vehículos ligeros (categoría L) con nivel de emisiones del vehículos Euro II/2, tendrán la etiqueta medioambiental C (Amarilla).

La colocación del distintivo es voluntaria, al igual que sucede con los turismos, pero la DGT recomienda pegarla en lugar visible para facilitar la identificación del vehículo y beneficiarse así de las ventajas que las distintas autoridades puedan establecer a este tipo de vehículos más respetuosos con el medio ambiente.

Los titulares de estos vehículos que quieran consultar la etiqueta que les correspondepueden hacerlo a través de la web de la DGT introduciendo la matrícula de su vehículo.

Por: ECOticias.com


Sin Comentarios »

Carga vehículos electricos en Comunidades

verdedambi2sss_39_rotadorLa legislación ya ha incluido la opción de instalar un punto individual de carga en cada plaza sin instalación de nuevos contadores ni necesidad de solicitar un permiso especifico a la comunidad, el coste de la instalación parte de unos 2.000 euros, una cuantía que la mayoría de los propietarios aún no están dispuestos a asumir, ya que se suma al precio de la compra del coche.

Además, en muchos casos la complejidad en sí de la nueva instalación lleva a muchos propietarios a desistir de la misma por lo que únicamente se instalan estos puntos de recarga en comunidades con unas características muy concretas.

Por ejemplo, hay que tener en cuenta la ubicación de los contadores cerca o lejos del punto de recarga lo que supone más o menos kilómetros de cables o de empalmes , etcétera.

OBLIGATORIEDAD EN LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES

Se ha solicitado también la inclusión en el Código Técnico de Edificación la obligatoriedad de que las nuevas construcciones ya tengan este sistemas de carga de vehículos eléctricos. En este punto, ha indicado que hay muchas promociones que estarán finalizadas en pocos meses “y si sus nuevos propietarios encuentran estos servicios probablemente vean más atractivo la compra de un vehículo eléctrico“.

Desde los Colegio de Administradores de Fincas  han recordado que el consumo energético de cada punto de carga deberá asumirlo el propietario a título particular.

Sin Comentarios »

El Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Málaga y Melilla participará en una campaña para la prevención y detección de la violencia de género en el ámbito vecinal

dia-mundial-violencia-de-generoEl Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Málaga y Melilla participará en una campaña para la prevención y detección de la violencia de género en el ámbito vecinal. Para ello, articulará medidas de sensibilización, asesoramiento, atención y protección para las mujeres víctimas de la misma. En Málaga, cada hora se produce una denuncia por este motivo y, aunque la mayoría de las ocasiones se produce en la propia vivienda de la víctima, sólo el diez por ciento de las denuncias que se realizan a través del 061 proceden de su entorno vecinal. Este dato evidencia la necesidad de promover una mayor concienciación en las comunidades de propietarios, según ha indicado el presidente de CAF Málaga, Fernando Pastor, quien ha incidido en que el propósito de esta iniciativa es que los vecinos se impliquen en la lucha contra esta lacra. Los administradores de fincas colegiados difundirán material informativo sobre la prevención y detección de la violencia de género. Además, en las comunidades que no cuenten con un profesional colegiado el Colegio prestará asesoramiento sobre cómo actuar ante estas situaciones. “El camino es la denuncia, hay que romper el silencio y alzar la voz por las mujeres que sufren“, ha sostenido Pastor, quien ha reivindicado que “no se pueden permitir más muertes por la violencia de género”.” Los administradores de fincas orientaremos a los propietarios a presentar denuncias con las máximas garantías para las víctimas”, ha asegurado. La campaña está impulsada por la colaboración entre el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación Española de Auditores Socio-Laborales. Se enmarca en el Convenio de Estambul y dentro de las actuaciones a desarrollar en materia de sensibilización de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3196519/0/administradores-fincas-promoveran-denuncia-vecinal-contra-violencia-genero/#xtor=AD-15&xts=467263

 

http://www.20minutos.es/noticia/3196519/0/administradores-fincas-promoveran-denuncia-vecinal-contra-violencia-genero/

Sin Comentarios »

BichosAvis: la lucha contra el mosquito tigre

mosquito-48313_960_720 ‘BichosAvis’, la aplicación que el Ayuntamiento de Valencia ofrece a la población para controlar las plagas.
La Concejalía de Sanidad de Valencia trabaja en una nueva ordenanza que permita acciones de inspección y sanción contra propietarios de espacios privados, donde se concentra entre el 70 y el 80 % de los focos de mosquito tigre, que no las mantengan en condiciones adecuadas para evitar su proliferación.
Se trata, incide, de regular la información que se da a los ciudadanos pero también sus obligaciones y, según apunta, se dirigiría más especialmente a talleres que acumulan neumáticos en exteriores, tiendas de jardinería, empresas de construcción con espacios al aire libre, cementerios y comunidades de propietarios.
La forma de implicarnos los vecinos, son los “avisos”. Es decir, comunicar a las autoridades la detección de un posible foco de mosquito tigre u otra posible plaga, tanto en la vía pública como en edificios privados, puede ayudar a frenar a tiempo su expansión. Para ello no solo están las nuevas plataformas digitales, sino que el Ayuntamiento también dispone de los canales convencionales, como el teléfono 010.
Sin Comentarios »

La seguridad en las comunidades de vecinos

ladronesEstos son algunos consejos para aumentar la seguridad en las Comunidades de Vecinos:
1. Proteger el acceso por la azotea:  es uno de los puntos más vulnerables de las comunidades de vecinos.

2. Colocar un buzón para carteros comerciales: de esta manera impedimos que que demasiada gente acceda a la finca.

3.Desconfiar de los desconocidos:  la mayor parte de los ladrones acceden a las comunidades de propietarios por el portal.  Actualmente no nos preocupamos demasiado en conocer a todos los vecinos, por lo que a los intrusos les resulta muy sencillo acceder haciéndose pasar por un vecino.
4. No dejar nunca la puerta del portal abierta, existen sistemas para asegurar que la puerta queda cerrada tras cada entrada o salida de los vecinos. También debemos ser mas cautos y precavidos cuando llaman a nuestro telefonillo y ante la menor no duda, no abrir a quien no conocemos.
5. Mayor iluminación :  una buena iluminación en los espacios comunes  reducirá el riesgo de intrusión.

 

 

Sin Comentarios »

Infohabitatge: Información sobre la vivienda de la Generalitat Valenciana

cartel-infohabitatge-cas-70x100

En INFOHABITATGE, el ciudadano encontrará diversos mecanismos: se podrá inscribir en el registro de demandantes y también acceder a toda la información de interés que servirá como guía y asistencia en el proceso para hacer efectivo el derecho a una vivienda con las diferentes soluciones habitacionales que el nuevo marco normativo contempla.

Esta nueva ley, sin precedente hasta la fecha en nuestra Comunidad, representa un verdadero avance histórico en nuestra sociedad, por lo que su puesta en marcha requerirá una labor compleja. Habida cuenta de las distintas funcionalidades que presenta la Ley en INFOHABITATGE se irán incorporando progresivamente los diferentes accesos a los distintos portales de información a medida, en que estos se vayan haciendo efectivos.

Más información:  http://www.habitatge.gva.es/ca/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/infohabitatge/

Sin Comentarios »

Cultura als Barris

cultura-als-barrisCULTURA ALS BARRIS nace de la voluntad de la Concejalía de Patrimonio Cultural y Recursos Culturales de llevar a cabo una apuesta clara por la descentralización de la cultura, atendiendo al principio básico de favorecer el acceso de la ciudadanía al disfrute y consumo de propuestas culturales de calidad en igualdad de condiciones.

Con esta iniciativa, se pretende favorecer hábitos de asistencia e intentar crear nuevos públicos que sean futuros consumidores y demandantes de cultura.

Del 9 de septiembre al 12 de noviembre, se han programado actividades culturales para todos los públicos de acceso libre y gratuito, en 10 barrios de la ciudad: Patraix, Les Tendetes, Aiora, La Llum, Els Orriols, Sant Marcel.li, Arrancapins, Sant Antoni, Natzaret i Malilla.

 

 

 

Sin Comentarios »